Visie en concept

 

Werken volgens de watermanagement-cyclus
Wanningen Water Consult werkt op het raakvlak van waterbeleid, ecologie en communciatie. In de onderstaande waterbeheercyclus is dit geschematiseerd en is te zien hoe de verschillende facetten, zoals beleid, maatregelen, monitoring en evaluatie, in relatie tot elkaar staan. Deze waterbeheercyslus staat voor een dynamisch en cyclisch proces waarbij het aankomt op een goede samenwerking tussen en mensen en organisaties. Het is een proces waarbij communicatie, financiering en het optimaal benutten van kennis essentiële voorwaarden zijn.

 

Wat kan Wanningen Water Consult voor u betekenen

  • coördinatie van werkprocessen aangaande het waterbeheer ( bijv. Coördinatie Europese Kaderrichtlijn Water );

  • advies en ondersteuning bij inhoudelijke vraagstukken, onderzoeken en evaluaties;Volgens het concept van de waterbeheercyclus  begeleiden, structureren en coördineren van projecten aangaande het waterbeheer;

  • het ontwikkelen en initiëren van nieuwe en inspirerende ideeën en projecten (bijv. Living North Sea);

  • vanuit het overzicht op hoofdlijnen een verbindende schakel vormen tussen mensen en organisaties, gericht op optimale kennisoverdracht en samenwerking;

  • het organiseren en coördineren van communicatie-activiteiten ( bijv. workshops, symposia, opendagen en publiciteitscampagnes ).